Regulamin

Background

REGULAMIN SYSTEMU SPRZEDAŻY BILETÓW I VOUCHERÓW

Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin systemu sprzedaży biletów https://radioheaven.pl/bilety/, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży biletów, formach dostawy i płatności dostępnych w systemie, procedurze odstąpienia od umowy, oraz postępowaniu reklamacyjnym.

System sprzedaży biletów należy do serwisu internetowej stacji radiowej Radio Heaven, działającej pod adresem domeny https://radioheaven.pl dalej zwanym sprzedającym.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail [email protected].

Pozdrawiamy i życzymy udanych imprezy.
Zespół internetowej stacji radiowej radioheaven.pl.

 • 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1)      Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna,

2)      Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów lub usług niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

3)      Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://radioheaven.pl/bilety/,

4)      System sprzedaży biletów – Internetowy system sprzedaży biletów oraz voucherów na wydarzenia lub imprezy organizatora, działający pod adresem https:/radioheaven.pl/bilety/,

5) Sprzedający, organizator – Właściciele serwisu internetowego https://radioheaven.pl oraz systemu sprzedaży biletów.

 • 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Systemu Sprzedaży, Sprzedawca prowadzi sprzedaż biletów oraz voucherów na organizowane przez siebie wydarzenia lub imprezy , świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Systemu Sprzedaży Biletów, Kupujący może dokonać zakupu biletów wstępu lub voucherów uwidocznionych na stronie Systemu Sprzedaży Biletów.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Systemu Sprzedaży Biletów, a także prawa i obowiązki Organizatora, Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania z Systemu Sprzedaży Biletów, w tym w szczególności do dokonania zakupu biletów lub voucherów na wydażenie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

1)      dostęp do Internetu,

2)      standardowy system operacyjny,

3)      standardowa przeglądarka internetowa,

4)      posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 1. Kupujący nie może dokonać zakupu w Systemu Sprzedaży Biletów anonimowo ani pod pseudonimem.
 2. Zakazane jest podczas korzystania ze Systemu Sprzedaży Biletów dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Systemie Sprzedaży Biletów.
 3. Wszystkie ceny Biletów oraz Voucherów podane w Systemie Sprzedaży Biletów są cenami brutto.
 • 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Systemie Sprzedaży Biletów. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Systemie Sprzedażowym, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Systemie Sprzedaży Biletów. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie konta w Systemie Sprzedaży Biletów odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu serwisu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Systemie Sprzedaży Biletów. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Systemie Sprzedaży Biletów
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem z Systemie Sprzedaży Biletów, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Systemu Sprzedaży Biletów. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu usługi Sprzedaży Biletów.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Systemie Sprzedaży Biletów, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected]. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Systemie Sprzedaży Biletów. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 • 4

Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako gość lub jako zarejestrowany klient.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Systemie Sprzedaży Biletów. Kupujący może założyć konto na etapie składania zamówienia lub niezależnie od składania zamówienia.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego biletów lub voucherów na wybrane wydarzenie lub imprezę. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu sklepu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 4. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 5. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący będzie miał możliwość wyboru formy płatności i zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem internetowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do wybranej bramki płatności z instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu dwóch dni od zawarcia umowy.
 6. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

 

 • 5

Formy dostawy i metody płatności

 1. Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia opisane są na stronie Systemie Sprzedaży Biletów oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie w Systemie Sprzedaży Biletów oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 3. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Systemie Sprzedaży Biletów wskaże inaczej.
 4. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez serwis przelewy24.pl PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014 oraz serwis PayPal.com – PAYPAL PAYMENT HOLDINGS PTE. LTD.
 • 6

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie nie dłuższym niż 2 dni od chwili zawarcia umowy, po tym terminie zakup zostanie automatycznie anulowany.
 3. Realizacja zamówienia polega na wysyłaniu do Kupującego zakupionych biletów lub voucherów drogą elektroniczną (e-mail). Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą wysłania zakupionych biletów lub voucherów do Kupującego na adres email podany w zamówieniu.
 4. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie biletu lub vouchera, jednak nie dłużej niż do 2 dni roboczych, licząc od dnia opłacenia zamówienia.
 5. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.
 6. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie.
 7. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zakupionych biletów lub voucherów do Kupującego.
 8. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu podczas składania zamówienia.
 9. Czas dostawy zamówienia do Kupującego wynosi minimalnie do 24 godzin, a maksymalnie do 3 dni roboczych w przypadku dużego nasilenia zamówień.
 • 7

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych biletów lub voucherów.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:

1)  po upływie 14 dni od daty jej zawarcia

2)  naruszeniu warunków zawartej umowy sprzedaży biletów oraz voucherów.

 1. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną.
 2. Konsument może skorzystać z gotowego wzoru formularza odstąpienia od umowy ogólnodostępnego w sieci, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 • 8

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

1)      żądać wymiany produktu na wolny od wad,

2)      żądać usunięcia wady,

3)      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

4)      złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 1. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 2. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji, w formie pisemnej na adres email [email protected] jednak nie później niż do 7 dni od dnia otrzymania zakupionego biletu lub vouchera. Po upływie wyżej wymienionego terminu zgłoszenia reklamacji będą automatycznie odrzucane.
 3. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 5. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 • 9

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem systemu sprzedaży biletów umowami sprzedaży.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://radioheaven.pl/.
 • 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów i usług na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1)      zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

2)      zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

3)      skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • 11

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w systemie sprzedaży biletów bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Systemie sprzedaży biletówo każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23 lutego 2024 r.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

 

0%